Κουμαριά Καιρός

Αναβίωση εθίμου “κάψιμο στεφανιών”